ZARZĄDZENIE nr 7/2020

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły organizujemy kształcenie na odległość według następujących zasad:

 1. Wprowadzam tygodniowy rozkład zajęć dla klas 4-8 wg załącznika nr 1 (w tygodniowym rozkładzie nie ujęto wychowania fizycznego i zajęć w klasach 0,1-3):
 2. Zmodyfikowany plan zajęć zawiera dni tygodnia i obowiązujące w danym dniu przedmioty. Będzie on aktualizowany co 2 tygodnie na stronie szkoły. Lekcje ułożone są w blokach tematycznych obejmujących 1-2 tematy w celu realizacji podstawy programowej. Zgodnie z tym rozkładem, w przeddzień uczeń będzie otrzymywał materiał do samodzielnej pracy (np. najpóźniej we wtorek otrzyma to, co należy wykonać w środę). Tematy poszczególnych lekcji zaplanowanych na dany dzień zamieszczone będą w zakładce "Zadania domowe" w dzienniku elektronicznym klasy, natomiast treści do wykonania przekazane będą mailem przez dziennik.
 3. Nauczyciele wychowania fizycznego raz w tygodniu przekazują swoim uczniom poprzez dziennik elektroniczny zestaw zadań do wykonania. Dotyczy to podstawy programowej i zajęć specjalistycznych;
 4. W oddziałach zerowych nauczyciele informują rodziców drogą poczty elektronicznej o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu;
 5. W klasach 1-3 nauczyciele informują rodziców poprzez dziennik elektroniczny o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu oraz na bieżąco wysyłają własne materiały i zadania uczniom;
 6. Uczniowie objęci zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi otrzymują poprzez dziennik elektroniczny informacje o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w domu od nauczycieli.
 7. Ujednolicam zakres realizowanych treści programowych ze wszystkich przedmiotów dla poszczególnych roczników w danym tygodniu (np. Nauczyciele prowadzący zajęcia z matematyki we wszystkich klasach szóstych realizują ten sam materiał z podstawy programowej).
 8. Konsultacje z nauczycielami – poprzez dziennik elektroniczny - zgodnie z grafikiem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły.
 9. Uczeń dokumentuje swoją pracę w domu w zeszytach przedmiotowych lub w innej formie ustalonej z nauczycielem.
 10. Nauczyciel dokonuje monitorowania i oceny postępów uczniów poprzez wstawienie oceny w dzienniku elektronicznym. Nauczyciel archiwizuje wszystkie ocenione prace uczniów.
 11. Kształcenie na odległość jest obowiązkowe dla każdego ucznia. Niewywiązywanie się z tego obowiązku skutkuje przeprowadzeniem egzaminu klasyfikacyjnego.
 12. Systematyczne wywiązywanie się z obowiązków kształcenia wpłynie na ocenę z zachowania.
 13. Zarządzenie obowiązuje od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.

   Dyrektor SP 32

mgr Lech Szargiej

Nabór do przedszkoli i oddziałów "0" w szkołach

Nabór do szkół podstawowych

Rekrutacja dla absolwentów szkół podstawowych

Do wakacji zostało:

Email dla rodziców

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej

Załączniki

MSWiA Hejt audiodeskrypcja
MSWiA Hejt audiodeskrypcja
Data: 2020-12-16, rozmiar: 12 MB
MSWiA Hejt bez audiodeskrypcji
MSWiA Hejt bez audiodeskrypcji
Data: 2020-12-16, rozmiar: 10 MB