Zarządzenie Nr 9/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 32 w Białymstoku

w sprawie organizacji kształcenia na odległość w związku z epidemią koronawirusa z dnia 14.04.2020r.

 Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 2. Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – uzasadnienie
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego  ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – uzasadnienie
 5. Harmonogram egzaminów i rekrutacji – nowe rozwiązania - komunikat MEN z 10.04.2020.
 6. Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia - komunikat MEN z 9.04.2020.
 7. Wcześniejsze Rozporządzenia i inne dokumenty związane z epidemią, w tym Statut SP 32.

   

 1. W Zarządzeniu Dyrektor Szkoły Nr 7 z dnia 23.03.2020r. dokonuje się następujących zmian:

Punkt 8 zastępuje się nowym tekstem: „Zarządzenie obowiązuje od 25 marca do 26 kwietnia 2020 roku”

 1. Wprowadzam okresowe uzupełnienia do Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania (WZO) jak niżej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i wprowadzenia kształcenia na odległość Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO) zostały uzupełnione następująco:

 1. Kształcenie na odległość (in. nauczanie zdalne) odbywa się m.in. z wykorzystaniem platform edukacyjnych, usługi Office 365, komunikatorów i poczty elektronicznej.
 2. Nauczyciele realizują zajęcia zgodnie z ułożonym na ten czas planem lekcji uwzględniającym potrzeby edukacyjne uczniów, przy zachowaniu higieny pracy.
 3. Nauczyciele realizują treści programowe stosownie do możliwości, które stwarza zdalne nauczanie.
 4. Wychowawca klasy/nauczyciel przedmiotu monitoruje korzystanie przez uczniów z udostępnianych im materiałów m.in. w oparciu o dostępne funkcje dziennika elektronicznego. Monitorowanie postępów uczniów odbywa się na bieżąco: uczeń podejmuje aktywność określoną przez nauczyciela, wywiązuje się z niej w sposób oraz w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (potwierdzając tym samym zapoznanie się z tematem i dając podstawę do oceny własnej pracy).
 5. Nauczyciele weryfikują wiedzę i umiejętności uczniów – oceniając wykonane i przesłane przez uczniów zadania zgodnie z obowiązującym w szkole WZO oraz przesyłają mu informację zwrotną o wystawionej ocenie; ocena ma wagę 2 lub wyższą za zgodą Dyrektora Szkoły.
 6. Ustalenie rocznej/końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania odbędzie się z uwzględnieniem dotychczas obowiązujących kryteriów (zgodnie z WZO) oraz wywiązywania się z obowiązku zdalnego nauczania (m.in. odbierania wiadomości z materiałem na daną lekcję, odsyłania zadanych prac).
 7. Każdy uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny oraz pocztę służbową.

Białystok, dnia 14 kwietnia 2020r.

Józef Lech Szargiej

Dyrektor SP Nr 32 w Białymstoku

Nabór do przedszkoli i oddziałów "0" w szkołach

Nabór do szkół podstawowych

Rekrutacja dla absolwentów szkół podstawowych

Do wakacji zostało:

Email dla rodziców

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej

Załączniki

MSWiA Hejt audiodeskrypcja
MSWiA Hejt audiodeskrypcja
Data: 2020-12-16, rozmiar: 12 MB
MSWiA Hejt bez audiodeskrypcji
MSWiA Hejt bez audiodeskrypcji
Data: 2020-12-16, rozmiar: 10 MB