SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku

ul. Pietrasze 29, 15-131 Białystok, tel. 85 6750451, fax. 85 6752329

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
SP32

Konkurs recytatorsko-fotograficzny

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Regulamin  konkursu recytatorsko--fotograficznego

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
Uśpione talenty budzą się wiosną!

 

 1. Nazwa konkursu: Uśpione talenty budzą się wiosną! – konkurs recytatorsko-fotograficzny dla uczniów szkół  gimnazjalnych (klas 3) oraz szkół podstawowych (klas 7 i 8) województwa podlaskiego.

-        recytatorski (poezja wybranego autora nawiązująca do konkursowego hasła);

-        fotograficzny.

 

 1. Organizatorzy konkursu: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica, ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok;

 1. Honorowy Patronat: - Prezydent Miasta Białegostoku, Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Teatr Dramatyczny (w trakcie pozyskiwania).

 1. Czas trwania konkursu: 04.02 – 05.03.2019 r. - nadsyłanie zgłoszeń i prac;            

21.03.2019 r. - Gala Finałowa: konkurs recytatorski (oba etapy - eliminacje i występ      finałowy), wręczenie nagród w obu kategoriach.

 1. Cele ogólne konkursu:

- wzbogacenie wiadomości z zakresu literatury rodzimej,

- propagowanie znajomości poezji,

- rozbudzanie zainteresowań poetyckich i fotograficznych,

- rozbudzanie pasji recytatorskich, poetyckich i fotograficznych,

- pogłębianie humanistycznych zainteresowań uczniów oraz ich uzdolnień twórczych,

- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim,

- promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego,

- zachęcanie do wystąpień publicznych, nabycie umiejętności autoprezentacji,

- nauka przyjaznej, zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

 

 1. 6. Warunki uczestnictwa:

- w konkursie uczestniczą uczniowie szkół podstawowych (klas 7 i 8) i gimnazjalnych
(klas 3) województwa podlaskiego,

-                   każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczniów w każdej  kategorii.

 1. Konkurs recytatorski:

- uczestnik prezentuje jeden wybrany przez siebie utwór o tematyce zgodnej z hasłem konkursu: Uśpione talenty budzą się wiosną! - czas recytacji: do 5 minut z tolerancją 15 sekund,

- wypełnia kartę uczestnictwa i przesyła do 5 marca 2019 r. na adres Organizatora (załącznik nr 1, 3).

 • Prezentowane utwory oceniane będą przez jury pod względem następujących kryteriów:

-        wybór utworu w kontekście tematu konkursu,

-        stopień opanowania pamięciowego tekstu,

-        trafność interpretacji (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo mówienia),

-        ogólne wrażenie artystyczne,

-        czas prezentacji nie dłuższy niż 5 minut z tolerancją 15 sekund.

 • Przebieg konkursu:

Konkurs jest dwuetapowy (w przypadku dużej liczby uczestników):

a. I etap: eliminacje w grupach, wyłonienie 10 - 15 finalistów (decyduje łączna liczba punktów przyznana przez jurorów);

b. II etap: recytacja finalistów, wyłonienie zwycięzców przez główne jury (decyduje łączna liczba punktów przyznana przez jurorów);

 1. Konkurs fotograficzny:

- Każdy z autorów może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.

- Wypełnia kartę uczestnictwa i przesyła do 5 marca 2019 r. na adres Organizatora (załącznik nr 2, 3).

- Fotografia może być wykonana aparatem analogowym lub cyfrowym.

- Zdjęcia: wymiary: minimalna wielkość 15x21cm, wydruk na papierze fotograficznym.

- Fotografia może być wcześniej wystawiana, brać udział w innym konkursie.

- Nie dopuszcza się fotomontażu.
- Dodatkowo, wraz z oryginałem, mile widziana jest wersja elektroniczna zdjęcia w formacie TIFF bądź JPG o najniższej kompresji (w celu późniejszej publikacji na stronie internetowej oraz w prezentacji multimedialnej).
- Każda praca na odwrocie musi zawierać (w podanej kolejności):
a. imię i nazwisko autora,
b. tytuł zdjęcia,

- Prace należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesyłać do 5.03.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Organizatora.

-                   nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.

 

9. Przebieg konkursu:

Konkurs jest jednoetapowy:

(decyduje łączna liczba punktów przyznana przez jurorów);

 

10. Zakres wiedzy i wymaganych umiejętności:

-                   wiedza i umiejętności związane z interpretacją motta, tekstu poetyckiego i zasadami interpunkcji i recytacji,

-                   prawidłowa kompozycja zdjęcia, zgodność z tematem.

11. Postanowienia końcowe.

- W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

- Nie przewiduje się trybu odwoławczego od decyzji jury.

- Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na Organizatora Konkursu, przetwarzanie danych osobowych, na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 3)
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu.
- Wszystkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej konkursu www.zstio.net.pl.
- Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 21 marca 2019 r.
- Lista zwycięzców (nagrodzonych na finałowej gali) konkursu zostanie zamieszczona do 25 marca 2019 r. na stronie internetowej konkursu www.zstio.net.pl.

- W przypadku wysokiego poziomu konkursu jury wyłoni laureatów trzech pierwszych miejsc i osoby wyróżnione (2 w każdej kategorii).

Osoby do kontaktu:

biblioteka@zstio.net.pl tel. 85 675 25 33 wew. 121
Kamila Luiza Antoniuk - klantoniuk@gmail.com

Bożena Maciejczuk - biblioteka@zstio.net.pl

Katarzyna Wołkowycka -  biblioteka@zstio.net.pl

Joanna Krawczuk-Skowrońska - biblioteka@zstio.net.pl

 

Załącznik nr 1

Uśpione talenty budzą się wiosną! – konkurs recytatorsko-fotograficzny

dla uczniów szkół  gimnazjalnych (klas 3) oraz szkół podstawowych (klas 7 i 8) województwa podlaskiego

FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI!!!

 

KONKURS RECYTATORSKI

KARTA UCZESTNICTWA

Imiona i nazwiska uczestników konkursu, tytuł wybranego utworu:

Nazwa i adres szkoły:

Imię i nazwisko opiekuna (telefon oraz adres e-mail):

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

 

Uśpione talenty budzą się wiosną! – konkurs recytatorsko-fotograficzny

dla uczniów szkół  gimnazjalnych (klas 3) oraz szkół podstawowych (klas 7 i 8) województwa podlaskiego

FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI!!!

KONKURS FOTOGRAFICZNY

 

KARTA UCZESTNICTWA

Imiona i nazwiska uczestników konkursu, tytuły fotografii:

(każdy uczestnik potwierdza własnoręcznym podpisem
samodzielność wykonanej pracy)

Nazwa i adres szkoły:

Imię i nazwisko opiekuna (telefon oraz adres e-mail):

 

 

 

Załącznik nr 3

konkursu recytatorsko--fotograficznego
Uśpione talenty budzą się wiosną!

 

…………………………………………………..

Imię i nazwisko uczestnika Konkursu

 

……………………………………………………..

Imię i nazwisko prawnego opiekuna

autora/uczestnika pracy konkursowej

 

 

 

Zespół Szkół Technicznych

i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica,

ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok;

 

 

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich

na Organizatora Konkursu,  przetwarzaniu danych osobowych

oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku

 

Jako opiekun prawny autora/uczestnika pracy, zwanej dalej „utworem”, zgłoszonej do Konkursu Fotograficznego Uśpione talenty budzą się wiosną!, oświadczam iż jestem uprawniony do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. Jako opiekun prawny przenoszę nieodpłatnie na Organizatora Konkursu – ZSTiO z OI im. S. Staszica w Białymstoku ul. Sienkiewicza 5715-002 Białystok– autorskie prawa majątkowe do utworu, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), a Organizator Konkursu oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do utworu.

 

Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania utworem powstałym w wyniku wykonania i zgłoszenia utworu, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego;

- wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze Organizatora oraz wyświetlanie utworu pod adresami domenowymi Organizatora;

- wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie utworu lub egzemplarzy utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

- publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór, w formie publikacji papierowej;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu.

 

Jako opiekun prawny autora utworu zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu.

 

Jako opiekun prawny autora utworu gwarantuję, że utwór jest autorstwa mojego podopiecznego i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora Konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.

 

……………………………………………                               …................................................

Miejscowość, data Podpis prawnego opiekuna

dziecka

Jako opiekun prawny autora utworu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji przedmiotowego Konkursu w zakresie wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 

……………………………………………                               …..............................................

Miejscowość, data Podpis prawnego opiekuna

dziecka

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas konkursów i uroczystości organizowanych przez Organizatora oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły, w kronice szkolnej oraz tablicach ściennych i folderach szkolnych w celu informacji i promocji Organizatora.

 

 

……………………………………………                               ….............................................

 

Miejscowość, data Podpis prawnego opiekuna

dziecka

 

 

 

 
SP32

Wakacje za:

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 

Statystyki

Odsłon : 2760723

zaglądajcie na blogi nauczycieli wf:

klas I-III SP32

klas IV-VI SP32

PG12

Tę książkę warto mieć..